Garantivillkor för Andreas STIHL Norden AB

  1. Nedan angivna villkor är en frivillig garanti från Andreas STIHL Norden AB. Kunden äger utnyttja den garanti som här anges. Garantin gäller i Sverige. Andreas STIHL Norden AB äger rätt, att anlita tredje part, så som bl.a. STIHL återförsäljare, för att handlägga garantianspråk. Andreas STIHL Norden AB förbehåller sig rätten att slutgiltigt fatta beslut huruvida framställda anspråk faller under garantin. Denna garanti inskränker inte Kundens rätt att framställa anspråk enligt lag gentemot Kundens kontaktspart, såsom STIHL återförsäljare. Kunden är inte bunden av dessa garantivillkor vid framställande av sådant krav. 
  2. Andreas STIHL Norden AB åtar sig att kostnadsfritt företa byte, inklusive demontering och montering av delar som har blivit funktionsodugliga till följd av påvisbart fel i material eller tillverkningsprocess. Garantianspråket måste framställas inom garantitiden enligt punkt 4 nedan till STIHL återförsäljare. Underhålls-­ och skötselåtgärder, som finns angivna i bruksanvisningen, omfattas inte av garantin.
  3. Undantag från garantin är delar som har blivit funktionsodugliga beroende på felaktigt handhavande eller felaktig reparation, bristfälligt underhåll eller normalt slitage (förbrukningsdelar). Närmare detaljer finns i bruksanvisningen, speciellt i kapitlet "Minimering av slitage och undvikande av skador". Bruksanvisningen utgör del av dessa garantivillkor. En förutsättning för att garantin skall gälla är att Kunden skriftligt bekräftat mottagandet av bruksanvisningen och strikt iakttagit de anvisningar som finns i denna med avseende på drift, underhåll och reparationer.
  4. Garantitiden är 24 månader vid uteslutande privat användning av STIHL produkten, respektive 12 månader vid kommersiell och/eller yrkesmässig användning. Garantiperioden börjar vid datumet för inköpet från STIHL återförsäljare. Garantitiden startar inte om, för det fall återförsäljarens kund säljer produkten vidare. Om garantiarbete utförs, såsom exempelvis byte av delar, innebär detta inte att garantiperioden förlängs.
  5. Om ett anspråk framställs gentemot Andreas STIHL Norden AB på grund av garantin, kommer leverans av delar för inbyte att ske så snabbt som möjligt. Kunden har inte rätt till omedelbar leverans. En försenad leverans ger därför inte Kunden rätt till ersättning från Andreas STIHL Norden AB och medför ingen förlängning av garantitiden. Dock påverkas Kundens lagstadgade rätt till eventuell skadeståndsersättning gentemot Kundens säljare på grund av sent åtgärdande av garantianspråk.

Andreas STIHL Norden AB ­
Box 3062, Glimmervägen 6, 443 03 Stenkullen, e-post info@stihl.se