Principer för socialt ansvarstagande

Principer för socialt ansvarstagande

Inledning

Andreas Stihl AG erkänner sitt ansvar som en del av samhället i alla regioner där företaget verkar. Andreas Stihl AG respekterar den kulturella, sociala, politiska och rättsliga mångfalden av samhällen och nationer. Koncernen följer gällande lagar och förordningar i respektive land och fastställer operativa mål i enlighet med de krav som anges nedan. Dessa principer är en del av företagskulturen och gäller för hela Andreas Stihl AG. Alla anställda uppmuntras att respektera dessa principer. Vi förväntar oss att våra affärspartner följer liknande principer.

Mänskliga rättigheter

Andreas Stihl AG respekterar internationella mänskliga rättigheter.

Andreas Stihl AG

  • följer principen om social marknadsekonomi och konkurrens,
  • respekterar de anställdas föreningsfrihet,
  • tar avstånd från alla former av tvångsarbete och barnarbete,
  • motverkar diskriminering vid rekrytering och anställning,
  • förbinder sig att hålla arbetar- och hälsoskyddet på en hög nivå samt att ständigt och målmedvetet sträva efter att förbättra det
  • och stöder integrationen av fysiskt och psykiskt missgynnade personer.

Miljö

Andreas Stihl AG förbinder sig att i hög grad skydda miljön och ständigt arbeta med förbättringar – både när det gäller affärsprocesser och produkter.

Korruption

Andreas Stihl AG tar avstånd från korruption, inklusive utpressning och mutor.

Hans Peter Stihl (Ordförande för Andreas Stihl AGs förvaltningsråd)

Dr. Bertram Kandziora (Styrelseordförande i Andreas Stihl AG)