Direkt produktval: Bensin

Moto4Plus

Specialbensin för 4-taktsmotorer

Allmänt

Specialbensin utvecklad för STIHL 4-takts småmotorer (ej STIHL 4-MIX motorer). Innehåller ingen etanol och praktiskt taget inga olefiner eller aromater. Bra för användaren och motorn på grund av låga utsläpp. Lång hållbarhet på upp till 5 år. Tillförlitliga och höga prestanda – STIHL 4-takts småmotorer och STIHL Moto4Plus är som gjorda för varandra. En helt unik 5 liters dunk som är mycket tät, sväller inte och förhindrar  avdunstningen av bränsle vid lagring.

från 49,00*

Utförande

Pris

* Samtliga priser är rekommenderade priser från tillverkaren i svenska kronor inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i den tekniska specifikationen, utrustning och tillbehör. Fråga din Servande Fackhandlare.

Safety Instructions

Fara

Extremt brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.