Integritetspolicy

Vi vill informera dig om behandlingen av dina personuppgifter i denna Integritetspolicy. Nedan finner du bland annat information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i detta avseende.

INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING

I denna Integritetspolicy tillhandahåller vi dig information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du besöker och använder vår webbplats.

För att hjälpa dig att snabbt hitta den information som är relevant för dig har vi delat upp denna Integritetspolicy i enskilda avsnitt:

I denna Integritetspolicy tillhandahåller vi dig information i enlighet med kraven i den Europeiska Allmänna Dataskyddsförordningen ("GDPR", Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). Vi följer även kraven i annan nationell dataskyddslagstiftning som kan vara tillämplig på behandlingen av dina personuppgifter.

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

1.1 Personuppgiftsansvarig

Den som är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen ska bestämma ändamålen med och medlen för behandlingen av dina personuppgifter och säkerställa efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Där två eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen, ska dessa personuppgiftsansvariga vara gemensamt ansvariga för behandlingen, så kallade gemensamt personuppgiftsansvariga. 

Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats är:

    Andreas Stihl Norden AB
    Postadress: Glimmervägen 6, 
    443 61 Stenkullen, Sweden
    E-post: support@stihl.se
    Organisationsnummer: 556283-6147

("vi", "oss").

Om du vill ha ytterligare information, vänligen kontakta oss när som helst via kontaktuppgifterna ovan.

2 ALLMÄN INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

2.1 Behandling av dina personuppgifter

När vi använder termen "personuppgifter" i denna Integritetspolicy menar vi all information som rör dig.

Exempel på personuppgifter är ditt namn, din e-postadress och din postadress. Dina personuppgifter inkluderar dock alla uppgifter som kan kopplas till dig eller som relaterar till dig. Uppgifter som inte är relaterade till dig kallar vi "icke-personliga uppgifter" eller "anonyma uppgifter". Dataskyddsregler och denna Integritetspolicy gäller inte för dessa uppgifter.

Med behandling av dina personuppgifter menar vi t.ex. insamling, lagring eller radering av dina uppgifter.

2.2 Översikt över de rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi kan stödja behandlingen på en rättslig grund eller om detta är lagligt enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, dvs. att behandlingen är tillåten enligt lag. Inom GDPR:s tillämpningsområde baseras den största delen av behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås (artikel 6 (1) (b) i GDPR).
 • Du har lämnat sitt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6 (1) (a) i GDPR).
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (artikel 6 (1) (c) i GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter (artikel 6 (1) (f) i GDPR).

Ytterligare information om vilka behandlingsåtgärder som är specifikt baserade på vilken rättslig grund eller enligt vilken dataskyddslagstiftning behandling är tillåten anges nedan i denna Integritetspolicy.

2.3 Vilka personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi behandlar personuppgifter som du tillhandahåller oss, som vi samlar in (automatiskt) eller som vi får från tredje part.

I princip är du inte skyldig att tillhanda oss dina personuppgifter. Det kan dock vara nödvändigt att lämna ut vissa personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla webbplatsen och alla funktioner på webbplatsen till dig.

Personuppgifter som du tillhandahåller oss

Vi behandlar personuppgifter som du tillhandahåller oss. Du kan exempelvis ringa oss eller kontakta oss på något annat sätt och lämna viss information till oss på detta sätt. Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter för att du ska kunna använda vår webbplats. Om du inte förser oss med viss information kan detta utesluta eller försämra användningen eller den fullständiga funktionaliteten på vår webbplats.

Personuppgifter som samlas in (automatiskt)

Viss information samlas in och behandlas av oss (automatiskt) när du använder vår webbplats. Detta inkluderar data som din IP-adress, specifik inloggningsdata och data som behandlas för att vi ska kunna göra vår webbplats tekniskt tillgänglig.

Personuppgifter som vi får från tredje parter

Ibland får vi inte information direkt från dig. Detta kan till exempel vara fallet om information om dig tillhandahålls oss av tredje part. Vi arbetar till exempel med företag som tillhandahåller tjänster åt oss och förser oss med information om dig.

3 ATT BESÖKA VÅR WEBBPLATS 

När du besöker vår webbplats skickar den webbläsare som används på din enhet automatiskt information till servern på vår webbplats och lagrar den tillfälligt i en loggfil. 

Om du vill veta mer om vilka cookies vi använder på vår webbplats, vänligen klicka här

Kategorier av personuppgifter 

Följande information behandlas när webbplatsen besöks: 

 • Din IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Namn och URL för den hämtade filen
 • Den webbsida/applikation från vilken åtkomsten gjordes (hänvisningsadress)
 • Den webbläsare du använder och, om tillämpligt, operativsystemet på den enhet du använder för att komma åt vår webbplats och namnet på din internetleverantör 

Ändamål

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att säkerställa att en smidig anslutning upprättas
 • För att säkerställa att vår webbplats är lätt att använda
 • För att analysera systemets säkerhet och stabilitet

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna besöka webbplatsen och för att säkerställa prestanda, långsiktig funktionalitet och säkerhet för vår webbplats och våra system.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har ett berättigat intresse av att säkerställa prestandan, långsiktiga funktionaliteten och säkerheten för vår webbplats och våra system.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

4 ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS OCH VÅRA TJÄNSTER

4.1 Kontakt och kommunikation

Om du har några frågor kan du när som helst kontakta oss via e-post, post, telefon, kontaktformulär eller på något annat sätt. Om du kontaktar oss kommer vi vanligtvis att svara dig via det kommunikationsmedel som du har valt.

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas när vi kommunicerar med dig:

 • Dina kontaktuppgifter, såsom ditt telefonnummer eller e-postadress
 • Kommunikation med dig, inklusive inspelningar av telefonsamtal med dig, om tillämpligt
 • Uppgifter som rör din begäran eller ditt ärende, t.ex. ämnet för din begäran eller vår kommunikation med dig
 • Uppgifter som är nödvändiga för att klargöra ditt spörsmål

Ändamål

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att kommunicera med dig om du har kontaktat oss med frågor eller andra spörsmål
 • För att kommunicera med dig i samband med andra frågor än begäranden och spörsmål, till exempel i informationssyfte eller för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter
 • Om vi spelar in telefonsamtal med dig görs detta i kvalitetssäkrings- och utbildningssyfte
 • För att förbättra vår support

Dessa syften kallas nedan gemensamt för "support".

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Behandling av dina personuppgifter i samband med vår support är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (b) i GDPR.
 • Vi förser dig med vissa supporttjänster utanför ett befintligt avtal.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har ett berättigat intresse av att hjälpa dig om du har frågor om våra erbjudanden och tjänster och att se till att våra (tidigare och framtida) kunder är nöjda.
 • För viss behandling av dina personuppgifter ska vi vid behov inhämta ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) i GDPR.
  Detta gäller i synnerhet för inspelning av telefonsamtal.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

4.2 Produktguider

Vår webbplats innehåller vägledningsverktyg i förhållande till våra produkter, såsom vår Chain-Bar-Advisor.

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med verktygen för produktvägledning:

 • Din IP-adress
 • De uppgifter du tillhandahåller i samband med vårt verktyg för produktvägledning

Ändamål

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • För att rekommendera en produkt eller ge råd om hur du använder våra produkter baserat på dina specifikationer i produktvägledningsverktyget

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Behandlingen av dina personuppgifter i samband med våra verktyg för produktvägledning är nödvändig för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås om du avser att köpa våra produkter.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (b) i GDPR.
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ge dig en rekommendation i samband med produktvägledningsverktyget.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har ett berättigat intresse av att rekommendera en produkt som är rätt för dig eller att ge dig råd om hur du använder våra produkter.
 • Användning av produktvägledningsverktyget kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i Inställningscenter för integritet. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

4.3 Nyhetsbrev

På vår webbplats ger vi dig möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev.

Personligt anpassade nyhetsbrev 

Vänligen observera att när vi skickar nyhetsbrevet utför vi prestandamätningar och analyserar ditt användarbeteende. För denna analys innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webb-beacons eller spårningspixlar. Dessa finns på våra servrar och talar om för oss när och hur du hämtar vårt nyhetsbrev. För analysen kopplar vi ovan nämnda data och webb-beacons till din e-postadress.

Du kan inaktivera visningen av bilder som standard i din e-postapplikation för att begränsa behandlingen av data genom användningen av vårt nyhetsbrev. I detta fall kommer du inte att kunna se nyhetsbrevet i sin helhet och du kanske inte kan använda alla funktioner. Om du låter bilderna visas manuellt utförs den ovan nämnda spårningen.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och för att förbättra din användarupplevelse, se avsnitt 5, Marknadsföring och användarupplevelse. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med Oracle Eloqua.

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med distributionen av nyhetsbrev:

 • Information såsom öppningsfrekvens, när du läser våra nyhetsbrev och vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet.
 • Information som vi samlar in om dig när du använder STIHL:s tjänster (t.ex. när du köper våra produkter, registrerar en enhet eller använder olika applikationer).

Ändamål

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • Vi kopplar dina intressen till behandlingen av dina personuppgifter för att kunna ge dig en version av vårt nyhetsbrev som är anpassat efter dina intressen och som innehåller information om de produkter och tjänster som är relevanta för dig.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke när du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR. 

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

5 MARKNADSFÖRING OCH ANVÄNDARUPPLEVELSE

5.1 Cookies och likande tekniker

Vi använder tekniker på vår webbplats som är avsedda att underlätta användningen av webbplatsen och göra den mer användarvänlig och tillhandahålla olika funktioner. Sådana tekniker inkluderar till exempel cookies, pixlar och skript. I detta avsnitt finns information om dina personuppgifter i detta sammanhang.

I vår Cookiepolicy förklarar vi vilka cookies och liknande tekniker vi använder på vår webbplats för vilka ändamål och hur du kan hantera dessa cookies.

5.2 Tillhandahålla, utveckla och förbättra vår webbplats

(a) Google Analytics webbanalys

Vi använder analysverktyget Google Analytics på vår webbplats. Google Analytics tillhandahålls av Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google", tillsammans med andra Google-företag i Alphabet Inc. "Google").

Vi använder Google Analytics med tillägget "anonymisera IP". Detta innebär att din IP-adress förkortas innan den skickas till Google i USA, så att Google inte får din fullständiga IP-adress från oss.

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av Google Analytics:

 • Din IP-adress
 • Unikt användar-ID som tilldelas av webbläsaren
 • Användarens klickbeteende på webbplatsen
 • De undersidor som användaren besöker
 • Typ av webbläsare, URL, skärmupplösning
 • Tidsstämpel

Ändamål

Vi använder Google Analytics för att analysera din användning av webbplatsen, för att få rapporter om aktiviteter på webbsidor och för att få andra Google-tjänster i samband med din användning av vår webbplats och annan internetanvändning.

Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår webbplats, dess användarvänlighet och vårt erbjudande och att skräddarsy dem efter dina behov och intressen.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke som du lämnat till oss i Inställningscenter för integritet. Du kan komma åt detta via vår Cookiepolicy.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Användningen av Google Analytics kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i Inställningscenter för integritet. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av Google Analytics webbanalys kan personuppgifter överföras till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy. 

Integritetspolicy

Integritetspolicyn för Google Ltd:s Google Analytics finner du här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

(b) Google reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA v2 på vår webbplats. reCAPTCHA v2 tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google Ltd", tillsammans med andra Google-företag inom Alphabet Inc. "Google").

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av Google reCAPTCHA:

 • Din IP-adress
 • Använda plug-ins för webbläsaren
 • De cookies som Google har ställt in under de senaste 6 månaderna
 • Antal klick och beröringar som du har gjort på denna skärm
 • CSS-information för den besökta sidan
 • JavaScript-objekt
 • Datum
 • Språk i webbläsaren

Ändamål

Vi använder reCAPTCHA v2 för att förhindra missbruk av automatiska inmatningar i webbformulär och därigenom skydda värdens tekniska system.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att säkerställa funktionaliteten på vår webbplats och för att skydda vår webbplats.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har ett berättigat intresse av att säkerställa funktionaliteten på vår webbplats och att skydda vår webbplats.
 • Användningen av reCAPTCHA v2 kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR i cookie-bannern. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av reCAPTCHA v2 kan personuppgifter överföras till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Google Ltds integritetspolicy för reCAPTCHA finner du här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

(c) YouTube

På vår webbplats bäddar vi in innehåll via YouTube. YouTube tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (‘Google Ltd’, tillsammans med andra Alphabet Inc.s Google-bolag “Google”).

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av YouTube:

 • Din IP-adress
 • Information om din enhet
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Information om videoinnehållet som du har visat

Ändamål

Vi länkar till videoinnehåll via YouTube för att informera dig om våra produkter och erbjudanden.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Videoinnehåll visas med en miniatyrbild. Dina personuppgifter behandlas av Google endast om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter ("tvåklickslösning").
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Användningen av YouTube kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i Inställningscenter för integritet. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av YouTube överförs personuppgifter till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Google's integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med YouTube finner du här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

(d) Google Maps

På vår webbplats bäddar vi in kartor från Google Maps. Google Maps tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (‘Google Ltd’, tillsammans med andra Alphabet Inc.s Google-bolag “Google”).

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av Google Maps:

 • Din IP-adress
 • Information om din enhet
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Din plats

Ändamål

Vi bäddar in kartor via Google Maps för att visa geografisk information.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas av Google endast om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter ("tvåklickslösning").
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Användningen av Google Maps kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i Inställningscenter för integritet. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av Google Maps överförs personuppgifter till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Google's integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Google Maps finns här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

5.3 Marknadsföring (spårning)

(a) Oracle Eloqua

Vi använder Oracle Eloqua. Oracle Eloqua tillhandahålls av Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Munich ("Oracle").

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av Oracle Eloqua:

 • Information om huruvida du öppnar vår e-postmeddelanden
 • Information om vilka länkar du klickar på

Ändamål

Vi använder Oracle Eloqua för att anpassa våra e-postmeddelanden och för att avgöra om våra e-postmeddelanden, särskilt våra nyhetsbrev, öppnas och vilka länkar i våra e-postmeddelanden som du klickar på. Vi använder denna information för att förbättra våra e-postmeddelanden och de erbjudanden och tjänster vi tillhandahåller. Syftet är att skräddarsy vår webbplats och våra tjänster och erbjudanden, särskilt våra e-postmeddelanden, så att de passar dina behov och intressen.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas baserat på det samtycke som du lämnat till oss i cookie bannern.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Användningen av Oracle Eloqua kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i cookiebannern. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av Oracle Eloqua kan personuppgifter överföras till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Oracles integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Oracle Eloqua kan du hitta här:
https://www.oracle.com/se/legal/privacy/

(b) Google Ads

På vår webbplats bäddar vi in Google Ads. Google Ads tillhandahålls av Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av Google Ads:

 • Din IP-adress
 • Information om din enhet
 • Webbläsare
 • Operativsystem

Ändamål

Vi använder Google Ads för att genomföra kampanjer för sökannonser om du tidigare har besökt vår webbplats. Tjänsterna gör det möjligt för oss att kombinera våra annonser med vissa nyckelord eller, om du har besökt vår webbplats tidigare, att till exempel marknadsföra tjänster som du har sett på vår webbplats. Vi kan visa intressebaserad reklam på andra webbplatser inom Googles sök- och displaynätverk (som en "Google-annons" som en del av Google-sökningen eller på andra Google Partner-webbplatser).

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas baserat på det samtycke som du har lämnat till oss i Inställningscenter för integritet.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Användningen av Google Ads kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i Inställningscenter för integritet. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av Google Ads, överförs personuppgifter till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Googles integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Google Ads finns här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv

(c) Microsoft Advertising

På vår webbplats använder vi Microsoft Advertising. Microsoft Advertising tillhandahålls av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft").

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband med användningen av Microsoft Advertising:

 • Din IP-adress
 • Information om din enhet
 • Webbläsare
 • Operativsystem

Ändamål

Vi använder Microsoft Advertising för att genomföra kampanjer för sökannonser för dig, om du har besökt vår webbplats tidigare. Tjänsterna gör det möjligt för oss att kombinera våra annonser med vissa nyckelord eller, om du har besökt vår webbplats tidigare, att till exempel annonsera tjänster som har visats för dig på vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att visa intressebaserad reklam på andra webbplatser inom Microsoft Search Network.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas baserat på det samtycke som du har lämnat till oss i Inställningscenter för integritet.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Användningen av Microsoft Advertising kräver att en cookie placeras. För detta ändamål kommer vi att inhämta ditt samtycke enligt artikel 6 (1) (a) i GDPR i Inställningscenter för integritet. För mer information om våra cookies, se vår Cookiepolicy

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av Microsoft Advertising överförs personuppgifter till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Microsofts integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Microsoft Advertising finns här:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Sociala medier 

På vår webbplats använder vi pixlar från sociala nätverk. Pixlarna aktiveras och dina uppgifter behandlas av sociala nätverk först efter att du har samtyckt till behandling av personuppgifter av sociala nätverk i Inställningscenter för integritet.

Om du är registrerad som användare på ett socialt nätverk vars pixlar vi använder, kan ditt besök på vår webbplats kopplas till ditt användarkonto på det sociala nätverket. Vi påpekar att sociala nätverk då kan koppla de uppgifter som samlas in om dig via de pixlar som används på vår webbplats till andra personuppgifter från dig även om du inte är en användare av det sociala nätverket.

Observera även att leverantörer av sociala nätverk även kan behandla de personuppgifter som behandlas via pixeln för sina egna ändamål. Dessutom kan vi vara gemensamt personuppgiftsansvariga med leverantörer av sociala nätverk för vissa behandlingar.

I händelse av gemensamt personuppgiftsansvar ska vi ingå ett avtal med leverantören av det sociala nätverket om behandling av personuppgifter under gemensamt personuppgiftsansvar.

Vänligen se de sociala nätverkens integritetspolicyer, som vi anger nedan.

Kategorier av personuppgifter

Följande information behandlas i samband användningen av pixlar:

 • Din IP-adress
 • Information om din enhet
 • Webbläsare
 • Operativsystem

Ändamål

Vi använder pixlar från sociala nätverk för att visa information och marknadsföring om våra produkter, erbjudanden och tjänster för dig på respektive socialt nätverk. Förutom att visas på respektive socialt nätverk kan information och reklam om våra produkter, erbjudanden och tjänster visas för dig på andra webbplatser som också erbjuder respektive pixel.

Genom att använda pixlar får vi information om våra marknadsföringsaktiviteter, särskilt på sociala nätverk.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på följande rättsliga grund:

 • Dina personuppgifter behandlas baserat på det samtycke som du lämnat till oss i Inställningscenter för integritet.
  Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av artikel 6 (1) (a) i GDPR.

Lagringsperiod

I princip behandlar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå dessa syften. För mer information om lagringsperioden, se avsnitt 6 i denna Integritetspolicy.

Överföring av dina uppgifter till länder utanför EES

I samband med användningen av pixlar kan personuppgifter överföras till länder utanför EES. För mer information, se avsnitt 8 i denna Integritetspolicy.

Pixlar som används och integritetspolicyer för pixlarna som används 

Vi listar pixlarna från sociala medier som vi använder nedan tillsammans med information om leverantören av det sociala mediet och det respektive sociala mediets integritetspolicy.

(a) Twitter-pixel

Twitter-pixeln tillhandahålls av X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (“X Corp.”).

X Corp.s integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Twitter-pixlar finns här:
https://twitter.com/en/privacy 

(b) Meta (Facebook)-pixel

Metas pixel (tidigare Facebook-pixel) tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Meta").

Metas integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Metas pixlar finns här:
https://www.facebook.com/about/privacy/

(c) Pinterest-pixel

Pinterests pixel tillhandahålls av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (“Pinterest”).

Pinterests integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter i samband med Pinterest-pixlar finns här:
https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy 

6 LAGRINGSTID

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra erbjudanden, i synnerhet vår webbplats, eller så länge som vi har ett berättigat intresse av att fortsätta lagra dina uppgifter. Lagringstiden för dina personuppgifter beror särskilt på vilken kategori av personuppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen. Lagring av dina uppgifter beaktas också baserat på ditt samtycke till lagring.

Slutligen tar vi hänsyn till lagstadgade lagringstider, som kan kräva att vi lagrar dina uppgifter under en viss tidsperiod. Dina uppgifter kommer därför att lagras om detta föreskrivs av den europeiska eller nationella lagstiftaren, i Europeiska unionens förordningar, lagar eller andra bestämmelser som vi är skyldiga att följa. Motsvarande krav finns också i synnerhet i handels- och skattelagstiftning eller härrör från de sedvanliga lagstadgade preskriptionstiderna.

I händelse av en rättslig tvist kommer vi att behålla de personuppgifter som vi behöver för vårt rättsliga försvar till det slutliga avgörandet av tvisten.

För ytterligare information om lagringstiden, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnitt 1 i denna Integritetspolicy.

7 MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

7.1 Mottagare inom STIHL-koncernen

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med andra bolag i STIHL-koncernen. Behandling av dessa STIHL-bolag görs regelbundet å våra vägnar. Behandlingen av dina personuppgifter kan även utföras under STHIL-bolaget som mottar dina personuppgifters personuppgiftsansvar eller under vårt och detta bolags gemensamma personuppgiftsansvar. 

Om vi delar dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga kommer detta i princip enbart göras om detta är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om vi eller den tredje parten har ett berättigat intresse eller om du har accepterat detta. 

Behandling av dina personuppgifter av ett annat STIHL-bolag å våra vägnar utförs på grundval av ett avtal om behandling av personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig i den mening som avses i GDPR. 

Vid gemensamt personuppgiftsansvar ska vi ingå ett avtal om behandling vid gemensamt personuppgiftsansvar. Detta avtal ska bland annat fastställa de gemensamt personuppgiftsansvarigas skyldigheter när det gäller att uppfylla kraven i GDPR. Vi tillhandahåller gärna de väsentliga delarna av detta avtal på begäran. För detta ändamål ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnitt 1 av denna Integritetspolicy.

7.2 Mottagare utanför STIHL-koncernen (tredje parter)

Förutom mottagare inom STIHL-koncernen delar vi också dina personuppgifter med tredje part, med avseende på enskilda behandlingar och med hänsyn till dataskyddskrav. Dessa tredje parter inbegriper tjänsteleverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och tjänsteleverantörer som tillhandahåller oss tjänster som är förknippade med behandling av dina personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter kan också utföras av tredje parter som agerar som enskilt personuppgiftsansvariga eller under gemensamt personuppgiftsansvar för dessa tredje parter och oss.

Om vi delar dina personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga kommer detta i princip endast att ske om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om vi eller den tredje parten har ett berättigat intresse av detta eller om du har samtyckt till detta.

I samband med behandlingen av dina personuppgifter använder vi oss av följande kategorier av tjänsteleverantörer:

 • IT-tjänsteleverantörer (leverantörer av datahosting)
 • Support (kundtjänst)
 • Jurister, revisorer och skatterådgivare
 • Leverantörer av marknadsföringsapplikationer eller applikationer för att förbättra användarupplevelsen

Om vi, under GDPR eller annan lagstiftning i EU:s medlemsstater, har en skyldighet kommer vi också att vidarebefordra dina uppgifter till myndigheter och domstolar.

Behandling av dina personuppgifter av tredje part å våra vägnar utförs på grundval av ett avtal om behandling av uppgifter å en personuppgiftsansvarigs vägnar i den mening som avses i GDPR.

Vid gemensamt personuppgiftsansvar ska vi ingå ett avtal om behandling av personuppgifter vid gemensamt personuppgiftsansvar. Vi tillhandahåller gärna de väsentliga delarna av detta avtal på begäran. För detta ändamål ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i avsnitt 1 i denna Integritetspolicy.

8 ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL LÄNDER UTANFÖR EUROPISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Oavsett var dina personuppgifter behandlas är det vår högsta prioritet att alltid säkerställa den skyddsnivå som garanteras av GDPR.

Om vi överför personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet uppfyller vi kraven i kapitel V i GDPR. Om vi arbetar med tredje parter eller använder tjänsteleverantörer som kan överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska vi ålägga dessa tredje parter eller tjänsteleverantörer att uppfylla kraven i kapitel V i GDPR.

Vi påpekar att inte alla länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har en dataskyddsnivå som erkänns såsom adekvat av EU-kommissionen (så kallat "beslut om adekvat skyddsnivå"). En lista över de länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå har antagits finns på följande länk: Adequacy decisions (europa.eu).

Om ett beslut om adekvat skyddsnivå inte har antagits ingår vi de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen med mottagarna av dina personuppgifter ((EU) 2021/914 den 4 april 2021 - C (2021) 3972, EUT EU nr L 199/31 den 7 juni 2021). För överföring till andra personuppgiftsansvariga använder vi Modul Ett av dessa standardavtalsklausuler och för överföring till våra personuppgiftsbiträden använder vi Modul Två. Vid behov ska vi, utöver att ingå standardavtalsklausulerna, också vidta ytterligare åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Du kan när som helst be oss om en översikt över mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om information om de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa skyddsnivån i GDPR genom att använda de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 i denna Integritetspolicy.

9 DINA RÄTTIGHETER OCH UTÖVANDE AV DINA RÄTTIGHETER

Om du vill utöva dina rättigheter som anges nedan kan du när som helst informellt kontakta oss med hjälp av de kommunikationsmetoder som anges i denna Integritetspolicy. Du kan kontakta oss och vårt dataskyddsombud via e-post och andra kommunikationssätt med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1 i denna Integritetspolicy.

9.1 Rätt till tillgång

Du kan begära bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina personuppgifter och ytterligare information, t.ex. syftet med behandlingen. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om begäran lämnas elektroniskt kommer informationen även att erhållas i ett allmänt använt elektroniskt format om du inte begär något annat.

För mer information om din rätt till tillgång, se artikel 15 i GDPR.

9.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med hänsyn till syftet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. För mer information om din rätt till rättelse, se artikel 16 i GDPR.

Vi strävar alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Meddela oss därför alla ändringar av dina uppgifter (t.ex. adressändringar) utan onödigt dröjsmål, så att vi kan se till att dina personuppgifter är uppdaterade.

9.3 Rätt till radering

Om de rättsliga villkoren är uppfyllda kan du få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Detta gäller i synnerhet om:

 • dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats;
 • behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke och vi inte kan stödja behandlingen på någon annan rättslig grund;
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation och det inte finns några tvingande skäl för behandlingen av dina personuppgifter;
 • dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt; 
 • dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av; och
 • om dina personuppgifter har vidareförmedlats till tredje parter och vi är skyldiga att radera dina personuppgifter ska vi informera dessa tredje parter om skyldigheten att radera personuppgifter där så krävs enligt lag.

Vänligen notera att din rätt till radering är föremål för begränsningar. Vi får t.ex. inte radera personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att fortsätta att behålla. Uppgifter som vi behöver för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk är också undantagna från din rätt till radering. För mer information om din rätt till radering, se artikel 17 i GDPR.

9.4 Rätt till begränsning av behandling

Om de rättsliga kraven är uppfyllda kan du få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Detta gäller i synnerhet om:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet. Behandlingen av dina personuppgifter kommer att begränsas under den tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • behandlingen av dina personuppgifter är olaglig och du begär begränsning av användningen av dina personuppgifter istället för radering av dina personuppgifter; 
 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen för behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation i avvaktan på besked om ifall våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl. 

Vi kan dock fortfarande använda dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

För mer information om din rätt till begränsning av behandling, se artikel 18 i GDPR.

9.5 Rätt till dataportabilitet

Om det inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt har du rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar automatiserat för att fullgöra avtal eller baserat på ditt samtycke, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt, om de ovan nämnda villkoren är uppfyllda, att få oss att överföra dessa uppgifter direkt till en tredje part, där det är tekniskt möjligt. För mer information om din rätt till dataportabilitet, se artikel 20 i GDPR.

9.6 Återkallande av samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla det med framtida verkan. Detta ska inte påverka lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter fram till dess att samtycket återkallades. Om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen har du rätt att få de relevanta personuppgifterna raderade i enlighet med ovan.

9.7 Rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheter för dataskydd

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd, i synnerhet tillsynsmyndigheten för dataskydd på den plats där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. I Sverige är tillsynsmyndigheten för dataskydd Integritetsskyddsmyndigheten.

9.8 Rätt att invända mot behandling

Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter vid behandling som grundar sig på våra berättigade intressen

Om vi behandlar uppgifter med stöd av ett berättigat intresse kan du när som helst invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation eller om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål. Vi ska då inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi antar att vi, när behandlingen utförs med stöd av ett berättigat intresse, i allmänhet kommer att kunna visa sådana tvingande berättigade skäl, men vi kommer att undersöka och bedöma varje invändning individuellt. Behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer dock alltid att upphöra efter din invändning. Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen begränsas i avvaktan på vår prövning av om vi får fortsätta att behandla dem, i enlighet med vad som anges ovan (se Rätt till begränsning av behandling).

Om vi efter din invändning inte längre har rätt att behandla dina personuppgifter har du rätt att få personuppgifterna raderade i enlighet med vad som anges ovan (se Rätt till radering).

För mer information om din rätt att göra invändningar, se artikel 21 i GDPR.

10 ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

I denna Integritetspolicy ger vi dig alltid aktuell, fullständig och, i princip, slutlig information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med vår webbplats. Detta kräver att vi regelbundet uppdaterar denna Integritetspolicy. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna Integritetspolicy.