STIHL klimatstrategi

I sin klimatstrategi har STIHL satt upp riktlinjerna för företagets åtgärder för att skydda klimatet på kort, medellång och lång sikt. Vårt mål är att eliminera STIHL Gruppens koldioxidavtryck. Vi strävar därför efter att uppnå klimatneutralitet på alla våra anläggningar världen över.

STIHL klimatmål

För att nå vårt klimatmål fokuserar vi inledningsvis på den energiförbrukning inom vår värdekedja som vi kan kontrollera direkt. Det omfattar direkta utsläpp (område 1 i reglerna för växthusgasprotokollet, Greenhouse Gas Protocol) från förbränning av gas och olja till uppvärmning av byggnader och utsläpp från tillverkning, montering och produktutveckling, bränsle som används i fordonsparker samt kylvätskeläckage. Vi inkluderar även indirekta utsläpp (område 2, el och fjärrvärme). År 2019 uppgick utsläppen från område 1 och 2 från STIHL produktionsföretag och Dieburgs distributionscenter i Tyskland till cirka 90 000 ton.

Utsläpp till följd av aktiviteter tidigare och senare i värdekedjan (område 3), såsom förvärv och bearbetning av råvaror eller användning och skrotning av produkter, är inte något vi själva kan kontrollera. STIHL tar trots det ansvar genom att tydligt definiera framtida åtgärdsområden för råvaruförsörjningskedja, produktanvändning och skrotning.

STIHL klimatstrategi tidtabell

Långsiktigt mål

När det gäller utsläpp från processer i område 3, som ligger utanför STIHL verksamhetsområde, utvärderar vi för närvarande potentialen för nedskärningar med det ambitiösa målet att uppnå klimatneutralitet långt före 2050 och då före tidsplanen i Parisavtalet.

Vägen till klimatneutralitet

För att uppnå klimatneutralitet (område 1 och 2) kommer STIHL att fokusera på följande grundpelare:

Grön el

Energieffektivitet

Energiproduktion

Mobilitetsstrategi

Kompensation